Aplikace popílku ze spalování kalu z čistíren odpadních vod při výrobě ekologicky efektivních stavebních materiálů

Info

Poskytovatel: MŠMT
Doba řešení: 2019 - 2020
Číslo projektu:

Hlavním cílem předloženého projektu je tedy studium možného využití popílku ze spalování kalu z ČOV při výrobě ekologicky efektivních stavebních materiálů. Výzkum je zaměřen na tři specifické oblasti využití popílku, konkrétně na jeho aplikaci jako součásti směsného pojiva na bázi Portlandského cementu, vápna či hydraulického vápna, na výrobu geopolymerů a na výrobu lehčeného kameniva na bázi popílku a kalcinovaných jílů.

Řešitel

Milena Pavlíková

2 2435 7903

Kancelář: D1045