Laboratoře

Laboratoř vysokoteplotních měření

Laboratoř vysokoteplotních měření je zaměřena na stanovení tepelných parametrů stavebních materiálů při extrémních teplotách až do 1800 °C. Mezi nejvýznamnější určované parametry patří součinitel tepelné vodivosti v závislosti na teplotě. Dále je zde prováděno stanovení měrné tepeln…

Laboratoř charakterizace materiálů

Laboratoř materiálové charakterizace je specializována na stanovení komplexního souboru vlastností materiálů zahrnujícího širokou oblast materiálových parametrů z hlediska fyzikálních a strukturních vlastností. Konkrétně se jedná o základní materiálové charakteristiky, vlhkostní vla…

Laboratoř počítačového modelování

Laboratoř počítačového modelování (D-s160a) slouží k řešení výpočetně náročných úloh s využitím clusteru o 14ti výkonných počítačích DELL Precision T5600. Každý z počítačů je vybaven dvěma procesory Intel Xeon E5 (2 × 8 jader) 3.3 GHz a operační pamětí 16 GB RAM (4 × 4 GB). Díky Mas…

Elektrická a akustická laboratoř

Elektrická a akustická laboratoř (D-s162) je využívána pro stanovení elektrických a akustických vlastností stavebních materiálů a konstrukčních prvků. Elektrická měření zahrnují stanovení elektrických vlastností stavebních materiálů při stejnosměrném a střídavém zatěžování v 2-elek…

Biologická laboratoř

Biologická laboratoř (D1008) je zaměřena na provádění experimentů s živými organismy. Mezi modelové organismy, které se v laboratoři používají, patří převážně terestrické organismy, jako jsou rostliny a drobní půdní bezobratlí (testování stavebních materiálů a jejich odpadů), a vodn…

Porozimetrická laboratoř

Laboratoř je vybavena rtuťovými porozimetry Pascal 140 a 440 (Thermo Fisher Scientific) a přístrojem Sorptomatic 1990 (Thermo Scientific) pro měření adsorpce dusíku na pevných látkách. Tato instrumentace umožňuje charakterizovat pórový systém pevných látek v rozsahu velikosti pórů o…

Chemická laboratoř

Chemická laboratoř (místnosti D 1044, D 1045, D 1046, D 1047, D1048, D1049) slouží pro stanovení chemických, strukturních a fyzikálních vlastností stavebních materiálů a vstupních materiálů pro jejich výrobu. V laboratoři provádíme vývoj a testování nových stavebních materiálů a te…

Laboratoř stavebních hmot

Laboratoř stavebních hmot (místnosti D 1049, D 1050, D 1051, D 1052, D 1053) je používána zejména pro výuku a pro přípravu vzorků pro další zkoušky. Probíhají zde laboratorní hodiny předmětů Stavební hmoty (123SH01, 123SHMA, 123SHR), Building Materials (123BM01), Materiálové inženýr…

Laboratoř termické analýzy a kalorimetrie

Laboratoř termické analýzy a kalorimetrie (D 1065) zahrnuje měření vývoje reakčního tepla a termickou analýzu. Termická analýza pomocí diferenčního skenovacího kalorimetru umožňuje sledovat změny testovacího vzorku v závislosti na čase a na teplotě. Měření probíhá v definované atmo…