Chemická laboratoř

Informace o laboratoři

Chemická laboratoř (místnosti D 1044, D 1045, D 1046, D 1047, D1048, D1049) slouží pro stanovení chemických, strukturních a fyzikálních vlastností stavebních materiálů a vstupních materiálů pro jejich výrobu. V laboratoři provádíme vývoj a testování nových stavebních materiálů a testy materiálů, které se již ve stavebnictví běžně používají. Laboratoř se zabývá také testy trvanlivosti materiálů za specifických podmínek prostředí, včetně vlivu krystalizace solí, CO2, NOx a vysokých teplot. Vybavení laboratoře: UV/VIS spektrofotometr Genesys 30 ThermoScientific, laserový analyzátor částic Microtec Plus Fritsch, přístroj inoLab 740 pH/ION pro potenciometrické stanovení koncentrace roztoků a obsahu rozpuštěných látek, kapalinový chromatograf Shodex CD – 5, FTIR spektrometr Nicolet 6700, energiově disperzní rentgenový spektrometr ED-XRF QUANT’X ThermoScientic, optický mikroskop DINO-LITE, HOT DISK Thermal analyser TPS 1500, ISOMET 2104 Applied Precission, analytické a laboratorní váhy, sušárny, vakuová sušárna, kulové a diskové mlýny, pec pro zatěžování materiálů vysokými teplotami, termostatické skříně, CO2 inkubátory, heliový pyknometr Pycnomatic ATC ThermoScientific, přístroje a senzory pro měření teploty, obsahu vlhkosti, relativní vlhkosti, obsahu CO2, koncentrace solí, elektrické vodivosti, vodní stolice pro zkoušení nasákavosti betonu, automatický Vicatův přístroj, Blainův přístroj, rotační viskozimetr ThermoScientific, penetrometr Beton System.

Zodpovědné osoby

Zbyšek Pavlík

2 2435 7917

Kancelář: D1048a