Experimentální a počítačová analýza transportu, akumulace a krystalizace solí v nehydrofobizovaných omítkových maltách

Info

Poskytovatel: GA ČR
Doba řešení: 2021-2023
Číslo projektu: 21-06582S

Předmětem projektu je analýza transportu, akumulace a krystalizace solí v omítkových maltách
a studium vlivu solí na vlastnosti pórového systému, užitné vlastnosti a trvanlivost
nehydrofobizovaných omítek pro zasolené zdivo. Navržené experimentální postupy zahrnují
návrh a vývoj omítkových malt kompatibilních pro aplikaci na historickém zdivu, charakterizaci
surovin, studium vybraných minerálních příměsí, testy mikrostruktury, strukturních parametrů,
mechanických vlastností, trvanlivosti a korozní odolnosti, parametrů transportu a akumulace
vlhkosti, tepla a solí vyvinutých malt. Tyto parametry budou využity jako vstupní data pro
počítačovou analýzu transportu a akumulace tepla, vlhkosti a solí ve studovaných omítkách, v
rámci které bude navržen numerický model, formulovány vazebné izotermy solí a uvažován vliv
krystalizace solí na změny porézního prostoru a poškození vlivem krystalizace solí. Komplexní
přístup k řešení umožní dosáhnout vyšší úrovně porozumění vlivu minerálních příměsí na
fyzikálně chemické procesy probíhajících v omítkách při aplikaci na zasolené zdivo.

Řešitel

Zbyšek Pavlík

2 2435 7917

Kancelář: D1048a