Metody pro zastavení hydratace cementu, vápna a sádry

Info

Poskytovatel: GA ČR
Doba řešení: 2020-2022
Číslo projektu: 20-14506S

Při studiu kinetiky tuhnutí a tvrdnutí v pojivech je nezbytné tento proces zastavit v definovaném
čase. Projekt je zaměřen na studium vlivu různých technik zastavení hydratace na
mikrostrukturu a vlastnosti cementových, sádrových a vápenných past. Zatímco v případě
cementu existuje celá řada studií, které se zabývají zastavováním hydratace odstraněním volné
vody ze struktury studovaných vzorků, v případě sádry a vápna, které tuhnou a tvrdnou
odlišným mechanismem, tato problematika nebyla studována téměř vůbec. Většina studií se
zaměřuje na vyzrálé vzorky, přičemž k nejpodstatnějším chemickým procesům dochází v
prvních několika dnech, kdy stále ještě obsahují velké množství volné vody. Navíc pro většinu
charakterizačních metod je tato volná voda překážkou a musí být ze vzorku odstraněna. V
průběhu projektu bude posouzen vliv vybraných technik vedoucích k odstranění volné vody na
zachování mikrostruktury, složení a obsah reakčních produktů studovaných past. Zvláštní
pozornost bude věnována nalezení nejvhodnější techniky pro zastavení hydratace studovaných
past v raném stáří.

Řešitel

Lenka Scheinherrová

2 2435 7139

Kancelář: A337