Selektivní sorbenty toxických iontů připravené z odpadní keramiky: charakterizace, metody a aplikace

Info

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2016 - 2018
Číslo projektu:

Jednou z nejúčinnějších dekontaminačních technologií je adsorpce toxických kontaminantů, např. As, Sb, Pb, Zn, U, Cs, z vodných systémů. Hlinitokřemičitany jsou známy jako efektivní sorbenty z důvodu jejich mikrostruktury, sorpčních schopností, dostupnosti a rozumných ekonomických a ekologických aspektů. Cílem navrhovaného projektu je zhodnocení odpadních keramiky jako potenciálního inovativního sorbentu vybraných kationtových / aniontových kontaminantů. Adsorpční vlastnosti budou sledovány pomocí vsádkové sorpční aparatury. Mechanismus sorpce iontů bude studován pomocí MAS NMR spektroskopie. Vzhledem k tomu, že studovaný sorbent vykazuje pucolánovou aktivitu, nabízí se jeho solidifikace/stabilizace pomocí cementové matrice. Bude zkoumán vliv adsorbovaných iontů na pucolánovou aktivitu sorbentu, jakož i na kinetiku jeho hydratace v cementové matrici. Účinnost solidifikace i stabilita použitého sorbentu bude ověřena vyluhovacími experimenty. Výstupem projektu bude metoda pro odstranění jedovatých kontaminantů pomocí odpadní keramiky.

Řešitel

Martin Keppert

2 2435 7124

Kancelář: A326