Využití teorie fuzzy řízení při tepelně-technickém návrhu obytných budov

Info

Poskytovatel: GA ČR
Doba řešení: 2020-2022
Číslo projektu: 20-01504S

Součinitel prostupu tepla svislých neprůhledných částí obálek budov hraje významnou roli při
posuzování energetické náročnosti budovy. Tento součinitel je určován zejm. na základě
normového postupu, který často generuje hodnoty, jež neodpovídají hodnotám dosažených v
reálných podmínkách. Přesnější metody pro stanovení součinitele prostupu tepla, které jsou
založeny na měření v reálných podmínkách, jsou však časově i finančně náročné. Navrhovaný
projekt se zabývá návrhem počítačového fuzzy modelu pro stanovení tepelně-technických
parametrů obálky obytných budov v reálných podmínkách. Při formulaci modelu jsou využity
výsledky experimentální analýzy, zaměřené na stanovení základních fyzikálních, tepelných a
vlhkostních parametrů vybraných materiálů. Validace modelu je provedena na základě
monitorování tepelného toku ve vybraných objektech v podmínkách různého klimatického
zatížení. Validovaný model je použit pro vytvoření znalostní databáze, která umožní predikovat
tepelně-technické parametry svislých vícevrstvých konstrukcí obytných budov pomocí fuzzy
rozhodování.

Řešitel

Jan Kočí

2 2435 7130

Kancelář: A325