Cementové kompozity k imobilizaci radionuklidů

Info

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2017 - 2019
Číslo projektu: 17-11635S

Problematika ukládání radioaktivních odpadů je tématem výzkumů již od poloviny minulého
století, avšak doposud nebyla vyvinuta a do praxe zavedena metoda, která by beze zbytku řešila všechny otázky, které přináší. Tento projekt má v plánu zabývat se podmnožinou těchto problémů, konkrétně imobilizací radionuklidů, obsažených v radioaktivních odpadech za užití kompozitní obálky na bázi cementu. K řešení vedou dvě cesty, jedna je užití hutného materiálu, který tvoří fyzickou bariéru proti pronikání aktivních látek, druhá je naopak užití materiálů porézních, ale obsahujících komponenty schopné aktivní látky na sebe vázat a fixovat uvnitř své struktury. V rámci řešení projektu budou navrženy takové kompozitní materiály, jejichž vlastnosti budou splňovat alespoň jednu z těchto dvou podmínek, případně jejich kombinace, a to při zachování vhodných fyzikálních vlastností a trvanlivosti. Předpokládané užití těchto materiálů v
praxi je při ukládání nízko- a středněaktivních radioaktivních odpadů do hlubinného  úložiště, s jehož výstavbou se v tomto století počítá i na území ČR.

Řešitel

Igor Medveď

2 2435 3844

Kancelář: D1048