Obnova fasád z tvrdých omítek z 1. poloviny 20. století

Info

Poskytovatel: MK ČR
Doba řešení: 2023-2027
Číslo projektu: DH23P03OVV012

Navržený projekt si klade za cíl vytvořit návrh směsí a technologií nanášení tvrdých omítek pro jejich obnovu na fasádách stavebních objektů z 1. poloviny 20. století. V rámci projektu bude na základě pasportizace a analýzy dochovaných historických tvrdých omítek vypracován památkový postup obnovy povrchových vrstev objektů z 1. poloviny 20. století pro použití na dochovaných stavbách z tohoto období a dva funkční vzorky.  Výsledky výzkumu v této oblasti budou též prezentovány v podobě výstavy s kritickým katalogem. Technologie obnovy památek architektury 1. poloviny 20. století je specifickým tématem v oblasti architektonického dědictví. V meziválečném období nastal postupný odklon od dekorativních fasád, nastoupil strohý styl, který vyžadoval i jiná materiálová řešení. Konstrukce těchto relativně mladých památek, včetně fasád, nyní dožívají a vyžadují památkovou obnovu. Technologie použité při jejich výstavbě se často liší od tradičních technologií používaných na starších stavbách a zásadním způsobem se odlišují také od technologií používaných v současnosti. Pro obnovu fasád a zachování autenticity těchto památek je nezbytná znalost technologie a složení původních omítek. Projekt je svým zaměřením unikátní, neboť problematika omítek z uvedeného historického období nebyla doposud systematicky zpracována a pojiva a technologické postupy, které jim odpovídají, nebyly podrobně zkoumány. Cíle projektu naplňují hlavní tematickou prioritu 15. Ochrana, konzervace, restaurování a prevence národního nemovitého a movitého kulturního dědictví pro jeho uchování a pro zkvalitnění systému péče o památky a sbírkové fondy, včetně muzejních, galerijních, knihovních a archivních ve smyslu využití výsledků aplikovaného výzkumu pro oblast péče o nemovité a movité kulturní dědictví (postupy obnovy, údržby, konzervace).

Řešitel

Robert Černý

2 2435 5044

Kancelář: A330