Vliv plniv na strukturu a vlastnosti síranovápenatých kompozitů

Info

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2019 - 2021
Číslo projektu: 19-08605S

Projekt je zaměřen na studium vlivu různých druhů plniv na vlastnosti a strukturu kompozitních materiálů se síranovápenatými pojivy se zaměřením na studium transitní zóny mezi sádrovým pojivem a částicemi plniva. V průběhu projektu bude zhodnocen vliv plniv s různým chemickým složením, strukturou a povrchem na vlastnosti kompozitů na bázi sádry. Vzhledem k odlišnému chemickému složení a zcela jinému mechanismu tuhnutí a tvrdnutí vápenosíranových pojiv nelze přenášet zkušenosti, získané ze studia cementových materiálů na materiály se síranovápenatými pojivy. Zatímco pro materiály na bázi cementu je již tato problematika zkoumána řadu let, v případě síranovápenatých pojiv zatím nebyla studována téměř vůbec. Budou vybrány vhodné druhy anorganických i organických plniv, ze kterých budou vyrobeny malty s čistým a složeným síranovápenatým pojivem a budou zkoumány vlastnosti těchto malt. Zvláštní pozornost bude věnována studiu transitní zóny mezi plnivem a pojivem, neboť tato zóna se podstatným způsobem podílí na vlastnostech a chování kompozitních materiálů.

Řešitel

Alena Vimmrová

2 2435 7126

Kancelář: A329