Vnitřní zateplovací systémy pro oblast architektonického dědictví

Info

Poskytovatel: MK ČR
Doba řešení: 2016 - 2020
Číslo projektu: DG16P02H046

Projekt se zaměřuje na vnitřní tepelně izolační systémy vhodné pro oblast architektonického dědictví. Hlavním cílem je objektivní a nezávislé zhodnocení materiálů a technologií vnitřního zateplení na základě výsledků materiálových a stavebně fyzikálních výzkumů, které umožní volbu konkrétních řešení pro charakteristické typy obvodových plášťů existujících staveb.

Pro úspěšné naplnění hlavního cíle projektu bude nutné splnit následující dílčí cíle:

1. Analýza možných variant vnitřních tep. izol. systémů vhodných pro danou skupinu staveb, jejímž výsledkem bude kritické vyhodnocení předpokladů jejich použití, efektivnosti a rizik a výběr perspektivních řešení pro praktické aplikace.

2. Experimentální stanovení tepelných a vlhkostních parametrů materiálů vnitřních tep. izol. systémů (tepelně izolační materiály, omítky, spojovací vrstvy), které umožní získat vstupní kritéria pro počítačový model současného přenosu tepla a vlhkosti v obvodových pláštích existujících budov opatřených vnitřními tepelně izolačními systémy.

3. Návrh a provedení laboratorních experimentů, které umožní získat informace o průběhu teplot a vlhkostí v kritických detailech obvodových plášťů opatřených navrženými vnitřními tep. izol. systémy v nejméně příznivých ročních obdobích a ověření spolehlivosti počítačového modelu. 

4. Analýza a hodnocení tepelně vlhkostního chování vnitřních tep. izol. systémů aplikovaných na existujících budovách a jejich energetických a ekonomických přínosů pro dané budovy na základě počítačového modelování provedeného pomocí modelu ověřeného v kritických experimentech, včetně vyhodnocení úspěšnosti použití jednotlivých systémů pro vybrané charakteristické typy obvodových plášťů.

5. Publikace srozumitelně shrnující výsledky materiálových a stavebně fyzikálních výzkumů pro širší odbornou veřejnost, zejména projektanty, investory a památkáře, a vytvoření interaktivního softwaru umožňujícího výběr konkrétních vnitřních tep. izol. systémů vhodných pro různé typy staveb.

Řešitel

Robert Černý

2 2435 5044

Kancelář: A330