Vysocehodnotné kompozity obsahující vrstevnaté nanomateriály

Info

Poskytovatel: GA ČR
Doba řešení: 2020-2022
Číslo projektu: 20-01866S

Projekt je zaměřen na přípravu a charakterizaci vysoce hodnotných kompozitů obsahujících
různá 2D vrstevnatá nanoaditiva. Základním rysem výzkumných prací, které budou provedeny v
rámci řešení projektu, je jejich komplexnost. Budou připraveny a charakterizovány
nanomateriály na bázi grafenu (oxidy grafenu, oxidy grafitu, částečně oxidovaný oxid grafitu).
Tyto materiály, spolu s dalšími vrstvenými nanomateriály, jako Al2O3 nanodestičky nebo
komerční grafen, budou přidávány v různých poměrech do složení materiálů na bázi cementu a
směsného cementu s obsahem pucolánu, protože použití jejich vhodné kombinace může
významně ovlivnit hranice zrn jednotlivých složek směsi a tím vlastnosti finálního kompozitu. Na
základě návrhu vysoce hodnotných kompozitů bude realizováno podrobné testování jejich
mikrostruktury, morfologie, chemického a fázového složení, fyzikálních parametrů, trvanlivosti,
korozní a vysokoteplotní stability. Takovýto komplexní přístup k řešení projektu umožní
dosáhnout vyšší úrovně porozumění vlivu vybraných typů nanoaditiv na parametry a chování
kompozitů.

Řešitel

Zbyšek Pavlík

2 2435 4371

Kancelář: D1048a