Výzkum imobilizace těžkých kovů v alternativních nízkouhlíkových kompozitech

Info

Poskytovatel: GA ČR
Doba řešení: 2023-2025
Číslo projektu: 23-04744S

Legislativně omezovaný objem skládkovaného odpadu vede k přechodu k jeho spalování. Tento proces, společně se spalováním biomasy při produkci energie, vede ke vzniku velkých množství odpadních popelů. Skládkování popelů je však prozatímní a nebezpečné řešení z důvodu obsahu nebezpečných polutantů, zejména těžkých kovů. Nicméně, tyto popely vykazují specifické vlastnosti, díky kterým jsou využitelné v konstrukčních kompozitech, což poskytuje bezpečné, šetrné a ekonomicky efektivní řešení při jejich zpracování. Specifická aplikace se nabízí ve formě náhrady pojiva nebo plniva, případně ve formě prekurzoru. Významnou součástí této aplikace je schopnost zachycení těžkých kovů v matrici stavebního materiálu. Cílem projektu je výzkum vysocehodnotných nízkouhlíkových kompozitů využívajících popel ze spalování komunálního pevného odpadu, čistírenských kalů a biomasy tak, aby obsažené těžké kovy byly sorbovány a imobilizovány. Kompozity budou připraveny z vícefázových pojivových systémů či geopolymerních matric, minerálních příměsí a nanoaditiv s vysokou sorpční kapacitou pro těžké kovy.

Řešitel

Zbyšek Pavlík

2 2435 7917

Kancelář: D1048a