Výzkum látek poškozujících ozonovou vrstvu a fluorovaných skleníkových plynů ve stavebním sektoru České republiky

Info

Poskytovatel: TA ČR - program Beta2
Doba řešení: 2023-2024
Číslo projektu: TITSMZP207

Vytvoření uceleného souboru informací o množství vyprodukovaných izolačních materiálů pro stavební účely s obsahem látek poškozujících ozonovou vrstvu a fluorovaných skleníkových plynů (funkce nadouvadla), vymezení relevantního období používání těchto materiálů ve stavebnictví v České republice. Určení reziduálního objemu regulovaných látek a F-plynů v izolačních materiálech zakomponovaných ve stavbách či uložených na skládkách a odhad množství již uvolněných plynů v procesu přirozeného stárnutí. Určení použité vstupní koncentrace plynů (zejména skupiny látek CFC - chlorfluoruhlovodíky, HCFC - hydrochlorfluoruhlovodíky a HFC - částečně fluorované skleníkové plyny). Získání reprezentativního množství vzorků a následná identifikace látek obsažených v izolačních materiálech a stanovení jejich reziduální koncentrace. Vytvoření matematického modelu popisujícího chování materiálu vlivem přirozeného stárnutí - únik plynů a jeho množství. Určení rizik úniku emisí látek poškozujících ozonovou vrstvu a fluorovaných skleníkových plynů z izolačních materiálů použitých ve stavebnictví vlivem jejich stárnutí a nakládání ve smyslu skládkování (rekontrukce, demolice). Stanovení možností zneškodnění vyřazených stavebních izolačních materiálů s cílem minimalizace úniku emisí nadouvadel.

Řešitel

Robert Černý

2 2435 5044

Kancelář: A330