Keramické materiály

Charakteristika skupiny

  Skupina se zabývá komplexní charakterizací keramických materiálů při nestacionárních podmínkách v širším teplotním intervalu, optimalizací procesů sušení a výpalu a využitím nových a odpadních materiálů. Zkoumá fyzikální a chemické změny v keramických materiálech, pórovitost, délkové/objemové změny, závislost součinitelů tepelné a teplotní vodivosti na teplotě a teplotní závislost mechanických parametrů (modulů pružnosti a mechanické pevnosti). Experimentálně stanovené termofyzikální a termomechanické vlastnosti jsou následně využity k optimalizaci procesu tepelného zpracování keramických materiálů a tepelného namáhaní keramických výrobků.

   

  A. Trník termofyzikální a mechanické vlastnosti, termická analýza

  E. Vejmelková mechanické, tepelné a vlhkostní vlastnosti, studium materiálů za vysokých teplot

  R. Černý zkoumání vztahů mezi mikrostrukturou, složením a funkčními vlastnostmi materiálů

  L. Fiala stanovení akustických vlastností cihel

  J. Fořt využití druhotných a odpadních surovinových zdrojů

  M. Keppert složení, mikrostruktura a optimalizace

Členové

Robert Černý

2 2435 5044

Kancelář: A330

Lukáš Fiala

2 2435 7125

Kancelář: A328

Jan Fořt

2 2435 7130

Kancelář: A325

Martin Keppert

2 2435 7126

Kancelář: A329

Anton Trník

2 2435 4771

Kancelář: D1065

Eva Vejmelková

2 2435 7129

Kancelář: A327