Stavební hmoty

Lectures

Martin Keppert

2 2435 7124

Office: A326

Miloš Jerman

2 2435 7128

Office: A317

Seminars

Lukáš Fiala

2 2435 7125

Office: A328

Jan Fořt

2 2435 7130

Office: A325

Václav Kočí

2 2435 7125

Office: A328

Lenka Scheinherrová

2 2435 9785

Office: A337

Info about the subject

Kód předmětu: 123SHR
Rozsah: 3 + 2
Počet kreditů: 6
Zakončení: z,zk


Základní informace o materiálové základně stavebnictví. Klasifikace materiálů, základní pojmy. Úvod do obecné chemie- vazby, sloučeniny, reakce, rovnováha. Definice základních vlastností materiálů v souvislosti se strukturou hmot. Fyzikální, mechanické, tepelné a chemické vlastnosti hlavních skupin stavebních materiálů a základní vztahy mezi nimi.Chemie stavebních materiálů. Přehled stavebních materiálů a výrobků a jejich použití v konstrukcích. Laboratorní zkoušení vlastností hlavních druhů materiálů, základy zkušebnictví, základy analytické chemie, degradace stavebních materiálů.

Povinná literatura:
[1]  Svoboda, Luboš a kol.: Stavební hmoty. 2.přeprac. a dopl. vyd. Bratislava: Jaga, 2007. ISBN 978-80-8076-057-1
[2]  Pytlík Petr: Technologie betonu.2. vyd. Brno : VUTIUM, 2000, ISBN: 80-214-1647-5
Doporučená literatura:
[3]  Soutsos M., Domone, P.: Construction Materials. Their Nature And Behaviour, Taylor & Francis Group; 2017, ISBN 9781498741101.
[4]  Mouton, Yves: Organic Materials in Civil Engineering, ISTE Ltd. 2006, ISBN: 978-1-905-20911-8 
[5]  Haimei Zhang: Building Materials in Civil Engineering. Woodhead Publishing 2011, ISBN 978-1-84569-955-0
[6]  Chybík, Josef: Přírodní stavební materiály. Grada 2009, ISBN 978-80-247-2532-1

Files for download