Aplikovaná chemie

Přednášející

Milena Pavlíková

2 2435 7903

Kancelář: D1045

Cvičící

Informace o předmětu

Kód předmětu: D23ACH, D32ACHP
Rozsah: 2 + 2
Počet kreditů:
Zakončení: zk

Předmět Aplikovaná chemie předkládá studentům přehled klasických a moderních analytických metod využívaných v materiálovém inženýrství. Cílem předmětu je zlepšit úroveň znalostí doktorandů v oboru aplikované chemie a ukázat jim možnosti chemického přístupu k řešení jejich konkrétního projektu. Předmět zahrnuje několik tematických okruhů, do kterých spadají konkrétní analytické metody a měřící techniky.

V rámci chemické analýzy bude porovnán klasický přístup a využití moderní technologie, tzn. základní kvalitativní a kvantitativní analýza. Elektrické metody zahrnují konduktometrii, potenciometrii a TDR techniku. Princip dělicích metod bude ilustrován na kapalinové chromatografii. Optické metody budou zastoupeny optickou mikroskopií, UV/VIS, ED-XRF a FTIR spektroskopií. Dále budou řešeny možnosti určení velikosti a zastoupení částic s využitím laserového analyzátoru. Analýza pomocí termických metod bude prezentována vysokoteplotní dilatometrií a DSC-TGA měřením.

Studenti se seznámí se základními laboratorními návyky a přístupy, terminologií a potřebnými výpočty, bezpečností práce a legislativou spojenou s prací v laboratoři.

 

Dále jim bude vysvětlen význam a možnosti chemické analýzy ve stavebnictví, jakých chyb se mohou při měření dopustit a jaké jsou chyby měření jednotlivých přístrojů. 

 

Výuka předmětu probíhá v dohodnutém termínu, podklady jsou k dispozici v MS Teams.

 

Pro ukončení  předmětu je nezbytné odevzdat seminární práci na zvolené téma.

Sylabus předmětu:

 1. Úvodní přednáška – odběr vzorku, klasické versus moderní analytické metody.
 2. Dělicí metody – teoretický úvod.
 3. Dělicí metody – kapalinová chromatografie, části a funkce přístroje, vlastní měření, výstupy a vyhodnocení.
 4. Optické metody – teoretický úvod.
 5. Optické metody – UV/VIS spektroskopie, části a funkce přístroje, vlastní měření, výstupy a vyhodnocení.
 6. Optické metody – XRF spektroskopie, části a funkce přístroje, vlastní měření, výstupy a vyhodnocení.
 7. Optické metody – IR spektroskopie, části a funkce přístroje, vlastní měření, výstupy a vyhodnocení.
 8. Metody stanovení velikosti částic – laserový analyzátor, části a funkce přístroje, vlastní měření, výstupy a vyhodnocení.
 9. Elektrické metody – teoretický úvod.
 10. Elektrické metody – konduktometrie a potenciometrie, TDR technika. Teoretické základy, používané přístroje, vlastní měření, výstupy a vyhodnocení.
 11. Termické metody – teoretický úvod.
 12. Termické metody – vysokoteplotní dilatometrie, části a funkce přístroje, vlastní měření, výstupy a vyhodnocení.
 13. Termické metody – DSC-TGA analýza, části a funkce přístroje, vlastní měření, výstupy a vyhodnocení.

 

Dostupná literatura:

 1. Klouda P., Moderní analytické metody. Ostrava 2003. ISBN 80-86369-07-2
 2. Barek J., Opekar F., Štulík K., Elektroanalytická chemie. Praha 2005. ISBN 80-246-1146-5
 3. Krofta J. a kol., Návody pro laboratorní cvičení z analytické chemie II. Praha 2001. ISBN 80-7080-451-3Soubory ke stažení