Stavební hmoty SH01

Přednášející

Eva Vejmelková

2 2435 7129

Kancelář: A327

Alena Vimmrová

2 2435 7126

Kancelář: A329

Cvičící

Václav Kočí

2 2435 7125

Kancelář: A328

Magdaléna Doleželová

2 2435 8754

Kancelář: D1015

Michaela Petříková

2 2435 8754

Kancelář: D1015

Lenka Scheinherrová

2 2435 9785

Kancelář: A337

Lucie Zemanová

2 2435 4688

Kancelář: D1045

Informace o předmětu

Kód předmětu: 123SH01
Rozsah: 2 + 2
Počet kreditů: 5
Zakončení: z,zk

 

Materiálová základna stavebnictví, klasifikace materiálů, základní pojmy. Definice základních vlastností materiálů v souvislosti se strukturou hmot. Fyzikální, mechanické, tepelné a chemické vlastnosti hlavních skupin stavebních materiálů a základní vztahy mezi nimi. Vývoj materiálové základny u nás a zahraničí. Seznámení se základními druhy materiálů a výrobků a jejich aplikacemi v konstrukci. Estetická a užitná hodnota. Laboratorní zkoušení vlastností hlavních druhů materiálů, základy materiálového zkušebnictví.

PŘEDNÁŠKY

! ZMĚNA místnosti ! - veškerá výuka uvedená v KOSu v místnosti A338 je přesunuta do místnosti A336 

 

CVIČENÍ

Obsah cvičení:

 • Úvod
 • 5 laboratorních úloh
 • 4 teoretické semináře
 • 2 příkladové hodiny
 • Závěr

Program cvičení
Celkový harmonogram předmětů Stavební hmoty -  ZS 2019/2020 (pro nahrazování)

Změna harmonogramu pro skupiny I1-34 (PO od 8.00) a I1-27 (PO od 12.00) (i pokud chcete nahrazovat s těmito skupinami):

 • 4.11.   Seminář 2
 • 11.11.  L3/L4
 • 18.11.  L4/L3
 • 25.11.  Seminář 3
 • 2.12.    Seminář 4
 • 9.12.    Příklady 2
 • 16.12.  L5+L6 

 

Laboratorní cvičení

 • Na počátku každé lab. hodiny test z přípravy - max. + 3 b.
 • Odevzdání protokolu do konce příslušné hodiny + 1 b.
 • Aktivita v hodině +1 b.

Organizační a bezpečnostní pokyny pro práci v laboratořích

Návody a formuláře k laboratorním úlohám:
Laboratorní cvičení L1: Zkoušky cementu  -  I. část
Laboratorní cvičení L2: Zkoušky kameniva
Laboratorní cvičení L3: Zkoušky cementu - II. část
Laboratorní cvičení L4: Moduly pružnosti
Laboratorní cvičení L5 + L6: Pevnost v tahu a Tepelná vodivost

Všechny návody a formuláře v zip. lze stáhnout na konci stránky

 

 

Semináře

Semináře se konají vždy v A336 a jsou  tématicky zaměřeny.
Hlavní náplní seminářů jsou studentské prezentace.

 • Seminář 1: Pojiva a plniva
 • Seminář 2: Betony
 • Seminář 3: Keramika, dřevo, sklo, kovy
 • Seminář 4: Izolační materiály


Nabídka témat prezentací
Pravidla pro prezentaci
Pokyny
 pro vypracování seminární práce
Šablona pro vypracování seminární práce

 

Příkladové hodiny

Řešení vzorových příkladů ke zkoušce. 

 • Příklady 1: objemová hmotnost, hustota, nasákavost a vlhkost, hutnost, pórovitost, sypná hmotnost, mezerovitost, čára zrnitosti (místnost A336)
 • Příklady 2: pevnosti (tlak, tah, ohyb, příčný tah) , modul pružnosti, návrh betonové směsi (místnost A336)

 

Podmínky zápočtu

 

 1. Účast ve cvičeních 75 % ( tj. 9 cvičení)
 2. Z toho 100 % účast na laboratorních cvičeních. Lze nahradit s jinou skupinou i v předmětu SHMA (viz rozvrh a harmonogram) po dohodě s vyučujícím příslušné skupiny. Náhrada se dokazuje podepsaným potvrzením od vyučujícího, u kterého náhrada proběhla
 3. Povinná účast na semináři, ve kterém má student připravenou prezentaci. Při neúčasti na příslušném semináři vypracování seminární práce většího rozsahu
 4. Průběžná příprava na laboratorní hodiny a aktivita při provádění laboratorních prací. Příprava je kontrolována na začátku hodiny. Příprava i aktivita jsou bodovány.
 5. Včasné předání prezentace ke kontrole. Při nedodržení termínu odevzdání ztráta 3 bodů.
 6. Přednesení prezentace ke spokojenosti vyučujícího. Při nevyhovující prezentaci může vyučující zadat seminární práci většího rozsahu.
 7. Odevzdání 5 protokolů (v papírové podobě) věcně i numericky správně zpracovaných
 8. Dosažení minimálně 7 bodů z průběžného bodování
 9. Studenti se 7 až 12,5 body – úspěšný zápočtový test
 10. Studenti s 13 a více body - při splnění ostatních podmínek bez zápočtového testu


LITERATURA

 • přednášky:
 • elektronická verze knihy Stavební hmoty zde
 • Stavební hmoty (L.Svoboda a kol.), odborná publikace, nakladatelství Jaga, Bratislava 2007 (2. vydání), 2004 (1. vydání)
 • Stavebné materiály (L.Svoboda a kol.), odborná publikácia, vydavatel´stvo Jaga, Bratislava 2005
 • povolená pomůcka ke zkoušce - vytisknout na jeden list A4
 • opravy tiskových chyb v knize Stavební hmoty

 

Další literatura:

 • Pytlík Petr: Technologie betonu.2. vyd. Brno : VUTIUM, 2000, ISBN: 80-214-1647-5
 • Soutsos M., Domone, P.: Construction Materials. Their Nature And Behaviour, Taylor &Francis Group; 2017, ISBN 9781498741101.
 • Mouton, Yves: Organic Materials in Civil Engineering, ISTE Ltd. 2006, ISBN: 978-1-905-20911-8 
 • Haimei Zhang: Building Materials in Civil Engineering. Woodhead Publishing 2011, ISBN 978-1-84569-955-0
 • Aitcin, Pierre-Claude: Vysokohodnotný beton. Informační centrum ČKAIT, 2005, ISBN 80-86769-39-9 
 • Chybík, Josef: Přírodní stavební materiály. Grada 2009, ISBN 978-80-247-2532-1