Stavební hmoty

Přednášející

Martin Keppert

2 2435 7124

Kancelář: A326

Miloš Jerman

2 2435 7128

Kancelář: A317

Cvičící

Jiří Maděra

2 2435 7127

Kancelář: A331

Jan Fořt

2 2435 7130

Kancelář: A325

Kateřina Šádková

2 2435 7139

Kancelář: A337

Informace o předmětu

 

Kód předmětu: 123SHR
Rozsah: 3 + 2
Počet kreditů: 6
Zakončení: z,zk

Předmět je vyučován v letním semestru pro obor R


Základní informace o materiálové základně stavebnictví. Klasifikace materiálů, základní pojmy. Úvod do obecné chemie- vazby, sloučeniny, reakce, rovnováha. Definice základních vlastností materiálů v souvislosti se strukturou hmot. Fyzikální, mechanické, tepelné a chemické vlastnosti hlavních skupin stavebních materiálů a základní vztahy mezi nimi.Chemie stavebních materiálů. Přehled stavebních materiálů a výrobků a jejich použití v konstrukcích. Laboratorní zkoušení vlastností hlavních druhů materiálů, základy zkušebnictví, základy analytické chemie, degradace stavebních materiálů.

 

Neoficiální stránky:

Instagram: @materialkofsvcvut, www.instagram.com/materialkofsvcvut   

Facebook: Materiálko FSv ČVUT, www.facebook.com/MaterialkoFsvCVUT 

 

PŘEDNÁŠKY

 

CVIČENÍ

      

Obsah cvičení:

 • Úvod
 • 5 laboratorních úloh
 • 4 teoretické semináře
 • 2 příkladové hodiny
 • Závěr

 

Laboratorní cvičení

Kontaktní výuka:

 • Na počátku každé lab. hodiny test z přípravy - max. + 3 b.
 • Odevzdání protokolu do konce příslušné hodiny + 1 b.
 • Aktivita v hodině +1 b.

Online výuka:

 • Domácí příprava: zhlédnutí videa k příslušné laboratorní úloze a přečtení návodů.
 • V hodině krátký výklad učitele, konzultace  a počítání protokolů. 

Organizační a bezpečnostní pokyny pro práci v laboratořích (pro kontaktní výuku)

Návody a formuláře k laboratorním úlohám:
Laboratorní cvičení L1: Zkoušky cementu  -  I. část
Laboratorní cvičení L2: Zkoušky kameniva
Laboratorní cvičení L3: Zkoušky cementu - II. část
Laboratorní cvičení L4: Moduly pružnosti
Laboratorní cvičení L5 + L6: Pevnost v tahu a Tepelná vodivost

Všechny návody a formuláře v zip. lze stáhnout na konci stránky.

Odevzdávání protokolů bude probíhat přes Moodle:https://moodle-vyuka.cvut.cz/

Videa k laboratorní výuce lze nalézt zde.

 

Semináře

Semináře jsou  tématicky zaměřeny a konají se v A336 (kontaktní výuka) nebo přes MS Teams (online výuka).
Hlavní náplní seminářů jsou studentské prezentace.

 • Seminář 1: Pojiva a plniva
 • Seminář 2: Betony
 • Seminář 3: Keramika, dřevo, sklo, kovy
 • Seminář 4: Izolační materiály

Nabídka témat prezentací
Pravidla pro prezentaci
Pokyny
 pro vypracování seminární práce
Šablona pro vypracování seminární práce

Prezentace ke kontrole se odevzdávají přes Moodle.

Příkladové hodiny

Řešení vzorových příkladů ke zkoušce. 

 • Příklady 1: objemová hmotnost, hustota, nasákavost a vlhkost, hutnost, pórovitost, sypná hmotnost, mezerovitost, čára zrnitosti (místnost A336)
 • Příklady 2: pevnosti (tlak, tah, ohyb, příčný tah) , modul pružnosti, návrh betonové směsi (místnost A336)

 

Podmínky zápočtu

 Kontaktní výuka:

 1. Účast ve cvičeních 75 % ( tj. 9 cvičení)
 2. Z toho 100 % účast na laboratorních cvičeních. Absenci je nutno omluvit a nahradit podle pokynů učitele. 
 3. Povinná účast na semináři, ve kterém má student připravenou prezentaci. Při neúčasti na příslušném semináři vypracování seminární práce většího rozsahu
 4. Průběžná příprava na laboratorní hodiny a aktivita při provádění laboratorních prací. Příprava je kontrolována na začátku hodiny. Příprava i aktivita jsou bodovány.
 5. Včasné nahrání prezentace do Moodle ke kontrole. Při nedodržení termínu odevzdání ztráta 3 bodů.
 6. Přednesení prezentace ke spokojenosti vyučujícího. Při nevyhovující prezentaci může vyučující zadat seminární práci většího rozsahu.
 7. Odevzdání 5 protokolů do Moodle věcně i numericky správně zpracovaných
 8. Dosažení minimálně 7 bodů z průběžného bodování
 9. Studenti se 7 až 12,5 body – úspěšný zápočtový test
 10. Studenti s 13 a více body - při splnění ostatních podmínek bez zápočtového testu

Online výuka:

 1. Účast ve cvičeních 75 % (tj. 9 cvičení, kontrola prezence bude probíhat i online).
 2. Absenci na laboratorní hodině je nutno omluvit a nahradit podle pokynů učitele. Při neomluvené absenci na laboratorní hodině nebude zápočet udělen.
 3. Průběžná příprava na laboratorní hodiny (nastudování návodu a zhlédnutí videa).
 4. Povinná účast na online semináři, ve kterém má student připravenou prezentaci. Při neúčasti na příslušném semináři vypracování seminární práce většího rozsahu.
 5. Včasné předání prezentace ke kontrole. 
 6. Přednesení prezentace ke spokojenosti vyučujícího. Při nevyhovující prezentaci může vyučující zadat seminární práci většího rozsahu.
 7. Odevzdání 5 protokolů do Moodle věcně i numericky správně zpracovaných.


LITERATURA

 • přednášky - formu zveřejnění sdělí přednášející na první přednášce
 • elektronická verze knihy Stavební hmoty zde
 • Stavební hmoty (L.Svoboda a kol.), odborná publikace, nakladatelství Jaga, Bratislava 2007 (2. vydání), 2004 (1. vydání)
 • Stavebné materiály (L.Svoboda a kol.), odborná publikácia, vydavatel´stvo Jaga, Bratislava 2005
 • povolená pomůcka ke zkoušce - vytisknout na jeden list A4
 • opravy tiskových chyb v knize Stavební hmoty

 

Další literatura:

 • Pytlík Petr: Technologie betonu.2. vyd. Brno : VUTIUM, 2000, ISBN: 80-214-1647-5
 • Soutsos M., Domone, P.: Construction Materials. Their Nature And Behaviour, Taylor &Francis Group; 2017, ISBN 9781498741101.
 • Mouton, Yves: Organic Materials in Civil Engineering, ISTE Ltd. 2006, ISBN: 978-1-905-20911-8 
 • Haimei Zhang: Building Materials in Civil Engineering. Woodhead Publishing 2011, ISBN 978-1-84569-955-0
 • Aitcin, Pierre-Claude: Vysokohodnotný beton. Informační centrum ČKAIT, 2005, ISBN 80-86769-39-9 
 • Chybík, Josef: Přírodní stavební materiály. Grada 2009, ISBN 978-80-247-2532-1

Soubory ke stažení