Chemie

Přednášející

Milena Pavlíková

2 2435 4688

Kancelář: D1045

Martin Keppert

2 2435 7126

Kancelář: A329

Cvičící

Klára Kobetičová

2 2435 7956

Kancelář: A337

Martina Záleská

2 2435 4688

Kancelář: D1045

Informace o předmětu

Kód předmětu: 123CH01
Rozsah: 3 + 1
Počet kreditů: 5
Zakončení: z,zk


Úvod do obecné chemie - vazby, sloučeniny, reakce, rovnováha. Chemie životního prostředí - voda, atmosféra, půda. Chemie stavebních materiálů - anorganická pojiva, sklo, keramika, kovové materiály, přírodní polymerní materiály, syntetické polymerní materiály na bázi C a Si. Úvod do degradace stavebních materiálů a analytické chemie.

 

AKTUÁLNĚ:

Milí studenti, zápočtový test jsme připravili v aplikaci MS Teams na čtvrtek 21.5.2020 od 8:30. Přijde vám odkaz, na kterém test najdete.
Náhradní termín bude v pátek 22.5.2020 od 8:30.
Podrobnosti byly zaslány mailem přes KOS.
Zápočet vám vaše cvičící zapíše, pokud jste odevzdali dvě vypracovaná cvičení a splníte
podmínky zápočtového testu ( více než 50% názvosloví a rovnice a více než 50% příklady).

 

Milí studenti,

distanční výuka předmětu chemie (123CHE) probíhá v prostředí MS Teams.

Do týmu "Teams-B192-123CHE" jste již všichni přes KOS obdrželi pozvání

s kódem (e-mail ze dne 17.3.2020). Řada z vás se do týmu připojila a aktivně

se také účastní přednášek. Pro ty z vás, kteří jste tak z jakéhokoliv

důvodu neučinili, zachováváme také komunikaci prostřednictvím KOSu,

a samozřejmě, stále máte možnost se do týmu Teams-B192-123CHE připojit po

zadání kódu.

Od 30.3.2020 vám budou v aplikaci MS Teams zadávány úkoly k vypracování v rámci praktického laboratorního cvičení. Současně vám budou zveřejňovány na webových stránkách obou kateder (K123 i K144). Vždy také dostanete upozornění z KOSu. Máte možnost úkoly ve stanoveném termínu odevzdat prostřednictvím aplikace MS Teams, nebo poslat své vyučující e-mailem (stačí fotka z mobilu).

V případě jakýchkoliv nejasností prosím kontaktujte vyučující svého kruhu,

nebo kohokoliv z přednášejících (Pavlíková - Nábělková - Keppert), kontakty viz níže.

S pozdravem

Milena P., Jana N. a Martin K.

 

 

Získání zápočtu

1. absolvování praktických laboratorních cvičení – 3 (povolena jedna absence s včasnou omluvou)  a zvolena forma náhrady cvičení,
2. vypracování a odevzdání protokolů z laboratorních cvičení,
3. absolvování testu - část názvosloví a reakce - nejméně na 50 %,
                                   část příklady - nejméně na 50 %.

Další informace na první přednášce a cvičení.

Ukončení kurzu - zkouška
1. písemná část - vypracování na nejméně 50 %, 
2. ústní pohovor - doplňující otázky k testu.
Zkouška zahrnuje všechno učivo přednášek 1.-12., které jsou přednášeny v rámci K144 a K123. 

Účast na přednáškách je doporučená!
Povinná účast na praktických laboratorních cvičeních!

Anotace přednášek:
1. Úvod do studia chemie na FSv, základy obecné chemie, názvosloví anorganických a organických sloučenin, vazby ve sloučeninách, základní chemické zákony. (K144)
2. Chemické reakce, kinetika chemických reakcí, základy fyzikální chemie: fázové rovnováhy, disperzní soustavy, disociace, hydrolýza, základy elektrochemie, rovnováhy v roztocích elektrolytů, termochemie. (K144)
3. Voda: koloběh vody v přírodě, fyzikálně chemické vlastnosti vody, chemické složení, přítomnost látek ve vodě a jejich význam (K144)
4. Voda: pitná a odpadní voda, úprava vody, voda ve stavebnictví, náporová voda, ochrana vody. (K144)
5. Vzduch a ovzduší: složení atmosféry, znečišťování ovzduší, rozptyl a šíření znečištění v ovzduší, reakce v ovzduší, základní složky znečištění atmosféry, ochrana ovzduší. (K144)
6. Půda: složení, vlastnosti, znečištění, chemie půdy, půda z pohledu stavebnictví, ochrana půdy, remediace kontaminovaných půd. (K144)
7. Kovy ve stavebnictví (obecné vlastnosti, chemické vlastnosti, koroze, ochrana proti korozi). (K123)

8. Chemické složení surovin pro stavebnictví (primární a druhotné), chemie anorganických stavebních pojiv I.  (K123) 
9. Chemie anorganických stavebních pojiv II, kamenivo, beton.(K123) 
10. Degradace stavebních nekovových materiálů- fyzikální, chemická, biologická. Vady výrobků z chemického hlediska. Odběry vzorků a jejich příprava k analýze, teoretické základy klasické kvantitativní a kvalitativní analýzy. Chyby chemických stanovení, zpracování a interpretace výsledků zkoušek. (K123) 
11.  Chemické vlastnosti skla, keramiky, žárovzdornin. (K123)
12. Makromolekulární látky: makromolekulární látky na bázi uhlíku a křemíku, plasty ve stavebnictví (obecné vlastnosti, chemické vlastnosti), nejběžněji používané plasty, plastbetony, polymerbetony, ostatní materiály. Dřevo a celulóza (chemické složení, znehodnocující činitelé, ochrana), živice (asfalty, dehty, smola).(K123)

Cvičení:

1. Chemické sloučeniny, názvosloví, vyčíslování rovnic.

2. Vyčíslování redoxních rovnic, základní chemické výpočty.

3. Látkové bilance, směšovací rovnice.

4. I. laboratorní cvičení - chemické složení, koroze betonu. Kvalitativní analýza (důkaz síranů a sulfidů v kamenivu), kvantitativní analýza (gravimetrické stanovení obsahu síranů a volumetrické stanovení obsahu železa ve slínku).

5. II. laboratorní cvičení - metody analýzy vody. Elektrochemie (pH), kvantitativní analýza (volumetrické stanovení koncentrace vápníku a celkové tvrdosti vody), spektrometrie (stanovení koncentrace amonných iontů ve vodě), kvantitativní analýza (gravimetrické stanovení koncentrace nerozpuštěných látek ve vodě).

6. III. laboratorní cvičení - dokončení prací ze cvičení 4. a 5. Chování základních stavebních pojiv (stanovení počátku a konce doby tuhnutí sádry).

Konzultační hodiny:
prof. Pavlíková - dle dohody mailem
doc. Keppert - dle dohody mailem
Ing. Záleská - po domluvě
Ing. Pokorný - po domluvě
Ing. Kobetičová - po domluvě

 

Povinná literatura:
[1]  Pavlíková, Keppert, Chemie - chemie stavebních materiálů, ČVUT Praha 2009, ISBN: 978-80-01-04237-3
[2]  Nábělková, Nekovářová, CHEMIE:Chemie životního prostředí, ČVUT Praha 2010, ISBN: 978-80-01-04534-3
Doporučená literatura:
[3]  Yen, T.: Chemistry for engineers. London: Imperial College Press, 2008, ISBN: 978-1-86094-775-9
[4]  Kurdowski, W.: Cement and Concrete Chemistry,Springer Science & Business, 2014, ISBN:9400779453
[5]  Grünwald, A.: Chemie, ČVUT Praha 2005, ISBN 80-01-03243-4