Chemie

Přednášející

Milena Pavlíková

2 2435 4688

Kancelář: D1045

Martin Keppert

2 2435 7126

Kancelář: A329

Cvičící

Klára Kobetičová

2 2435 7956

Kancelář: A337

Martina Záleská

2 2435 4688

Kancelář: D1045

Informace o předmětu

Kód předmětu: 123CH01
Rozsah: 3 + 1
Počet kreditů: 5
Zakončení: z,zk


Úvod do obecné chemie - vazby, sloučeniny, reakce, rovnováha. Chemie životního prostředí - voda, atmosféra, půda. Chemie stavebních materiálů - anorganická pojiva, sklo, keramika, kovové materiály, přírodní polymerní materiály, syntetické polymerní materiály na bázi C a Si. Úvod do degradace stavebních materiálů a analytické chemie.

Výuka předměta byla podpořena projektem: 

Podpora a inovace výuky praktických cvičení chemie a materiálového inženýrství. Vnitřní soutěž pro rok 2020 na podporu rozvojových projektů akademických pracovníků a studentů v rámci Institucionálního plánu ČVUT v Praze.

  Přednáška CHE se bude konat vždy ve středu od 8:00 a od 11:00 hodin. Bude pro vás po dobu jednoho týdne archivována v Teams.

08/12/2020 AKTUÁLNĚ:

Milí studenti,

v systému KOS jsou již vypsány zkouškové termíny. Zkouška bude probíhat distanční formou v prostředí MS Teams. 

S pozdravem

Milena Pavlíková, Jana Nábělková a Martin Keppert

 Pokyny pro psaní zkoušky z Chemie

 

04/12/2020

Milí studenti,

v příštích dvou týdnech vás čeká absolvování zápočtových testů. Testy se budou psát v rámci cvičení distanční formou v prostředí MS Teams, začátek je 10 minut po začátku cvičení. Podrobnější informace najdete v MS Teams a obdržíte je také mailem.

V systému KOS jsou již vypsány zkouškové termíny. Můžete se hlásit, pokud splníte zápočet.

S pozdravem

Milena Pavlíková, Jana Nábělková a Martin Keppert

 

27/11/2020 

Milí studenti,

od pondělí 30.11. do neděle 6.12. bude fakulta ve stupni 4,

pokud vláda vyhlásí v neděli 29.11. stupeň 3, Fakulta stavební na něj přejde až od 7.12.
Pro vás toznamená, že jsou umožněny individuální konzultace po dohodě
s vyučujícím, či cvičícím.

Poslední cyklus cvičení bude dokončen v nastaveném režimu, tedy distančně. Zápočty i zkoušky budou probíhat pouze distančně v prostředí MS Teams.

S pozdravem

Milena Pavlíková, Jana Nábělková a Martin Keppert

 

V případě jakýchkoliv nejasností prosím kontaktujte vyučující svého kruhu,

nebo kohokoliv z přednášejících (Pavlíková - Nábělková - Keppert), kontakty viz níže.

 

Získání zápočtu

 1. vypracování a odevzdání protokolů z laboratorních cvičení,
  2. absolvování testu - část názvosloví a reakce - nejméně na 50 %,
                                     část příklady - nejméně na 50 %.

  Další informace na první přednášce a cvičení.

  Ukončení kurzu - zkouška v prostředí MS Teams
  1. písemná část - vypracování na nejméně 50 %, 
  2. ústní pohovor - doplňující otázky k testu.
  Zkouška zahrnuje všechno učivo přednášek 1.-12., které jsou přednášeny v rámci K144 a K123


Anotace přednášek:
1. Úvod do studia chemie na FSv, základy obecné chemie, názvosloví anorganických a organických sloučenin, vazby ve sloučeninách, základní chemické zákony. (K144) 23.9.2020
2. Chemické reakce, kinetika chemických reakcí, základy fyzikální chemie: fázové rovnováhy, disperzní soustavy, disociace, hydrolýza, základy elektrochemie, rovnováhy v roztocích elektrolytů, termochemie. (K144) 30.9.2020
3. Voda: koloběh vody v přírodě, fyzikálně chemické vlastnosti vody, chemické složení, přítomnost látek ve vodě a jejich význam (K144) 7.10.2020
4. Voda: pitná a odpadní voda, úprava vody, voda ve stavebnictví, náporová voda, ochrana vody. (K144) 14.10.2020
5. Vzduch a ovzduší: složení atmosféry, znečišťování ovzduší, rozptyl a šíření znečištění v ovzduší, reakce v ovzduší, základní složky znečištění atmosféry, ochrana ovzduší. (K144) 21.10.2020
6. Půda: složení, vlastnosti, znečištění, chemie půdy, půda z pohledu stavebnictví, ochrana půdy, remediace kontaminovaných půd. (K144) 4.11.2020


7. Chemické složení surovin pro stavebnictví (primární a druhotné), chemie anorganických stavebních pojiv I.  (K123) 11.11.2020

8. Chemie anorganických stavebních pojiv II, kamenivo, beton.(K123) 18.11.2020

9. Chemické vlastnosti skla, keramiky, žárovzdornin. (K123) 25.11.2020

10. Degradace stavebních nekovových materiálů- fyzikální, chemická, biologická. Vady výrobků z chemického hlediska. Odběry vzorků a jejich příprava k analýze, teoretické základy klasické kvantitativní a kvalitativní analýzy. Chyby chemických stanovení, zpracování a interpretace výsledků zkoušek. (K123) 2.12.2020


11.  Kovy ve stavebnictví (obecné vlastnosti, chemické vlastnosti, koroze, ochrana proti korozi). (K123) 9.12.2020


12. Makromolekulární látky: makromolekulární látky na bázi uhlíku a křemíku, plasty ve stavebnictví (obecné vlastnosti, chemické vlastnosti), nejběžněji používané plasty, plastbetony, polymerbetony, ostatní materiály. Dřevo a celulóza (chemické složení, znehodnocující činitelé, ochrana), živice (asfalty, dehty, smola).(K123) 16.12.2020

Cvičení:

1. Chemické sloučeniny, názvosloví, vyčíslování rovnic.

2. Vyčíslování redoxních rovnic, základní chemické výpočty.

3. Látkové bilance, směšovací rovnice.

4. I. laboratorní cvičení - chemické složení, koroze betonu. Kvalitativní analýza (důkaz síranů a sulfidů v kamenivu), kvantitativní analýza (gravimetrické stanovení obsahu síranů a volumetrické stanovení obsahu železa ve slínku).

5. II. laboratorní cvičení - metody analýzy vody. Elektrochemie (pH), kvantitativní analýza (volumetrické stanovení koncentrace vápníku a celkové tvrdosti vody), spektrometrie (stanovení koncentrace amonných iontů ve vodě), kvantitativní analýza (gravimetrické stanovení koncentrace nerozpuštěných látek ve vodě).

6. III. laboratorní cvičení - dokončení prací ze cvičení 4. a 5. Chování základních stavebních


Konzultační hodiny dle dohody mailem, přednostně distanční formou:

prof. Pavlíková - milena.pavlikova@fsv.cvut.cz

doc. Keppert - martin.keppert@fsv.cvut.cz

Ing. Záleská - martina.zaleska@fsv.cvut.cz

RNDr. Kobetičková - klara.kobeticova@fsv.cvut.cz

 


Povinná literatura:
[1]  Pavlíková, Keppert, Chemie - chemie stavebních materiálů, ČVUT Praha 2009, ISBN: 978-80-01-04237-3
[2]  Nábělková, Nekovářová, CHEMIE:Chemie životního prostředí, ČVUT Praha 2010, ISBN: 978-80-01-04534-3
Doporučená literatura:
[3]  Yen, T.: Chemistry for engineers. London: Imperial College Press, 2008, ISBN: 978-1-86094-775-9
[4]  Kurdowski, W.: Cement and Concrete Chemistry,Springer Science & Business, 2014, ISBN:9400779453
[5]  Grünwald, A.: Chemie, ČVUT Praha 2005, ISBN 80-01-03243-4